Головне меню
Головна
Довідка
Історія
Структура
Журнали
Публікації
Розробки
Конференції
Спец.совет
Стандарты
Документи
Контакти
Пошук
Зворотній зв'язок

Rambler's Top100
 
4-2010 Перегляд PDF Версія для друку
МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ

МЕТАЛОЗНАВСТВО ТА ОБРОБКА МЕТАЛІВ №4 2010
ЗМІСТ

СТАЛЬ Д. С. Козак
Одержання заевтектоїдної сталі без структурно-вільного цементиту при кристалізації

Г. А. Баглюк, Л. О. Сосновський
Структура та властивості спечених марганцевих сталей з різним вмістом вуглецю
ПЛАВЛЕННЯ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ А. Г. Борисов
Розеткова та дендритна морфологія первинної фази при литті алюмінієвого сплаву в металевий кокіль

А. І. Троцан, В. В. Каверинський, І. Л. Бродецький
Оцінка розмірів тугоплавких часток, що вводяться у розплав, здатних ставати центрами кристалізації
НОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І МАТЕРІАЛИ К. М. Храновська, В. Ф. Мазанко, Є. В. Іващенко
Легування матеріалів металічними мікропорошками

В. М. Кисіль, Ю. І. Євдокименко, С. В. Бучаков
Високошвидкісне повітряно-паливне напилення жаро- та зносостійких покриттів

К. Г. Лопатько, Є. Г. Афтанділянц, Я. В. Зауличний, М. В. Карпець
Особливості формування наночастинок при електроіскровій обробці заліза

А. В. Мініцький
Вплив технологічних режимів виготовлення матеріалів на основі залізного порошку на їх магнітні властивості
ТЕРМІЧНА І ХІМІКО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА В. С. Труш
Вплив твердорозчинного зміцнення на втомну довговічність титанового сплаву ВТ1-0
ПОВІДОМЛЕННЯ, ХРОНІКА, КРИТИКА Форум ливарної індустрії – 2010
 

Нові видання. С. Є. Кондратюк “Структуроутворення, спадковість і властивості литої сталі”
– Київ: Наук. думка, 2010. – 175 с.

Конкурс робіт молодих науковців України
 

Тематичний покажчик рубрик
 УДК 669.111:542.65
Одержання заевтектоїдної сталі без структурно-вільного цементиту при кристалізації
Д. С. Козак


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Показано, що при комплексному сфероїдизуючому модифікуванні лігатурою Fe63Ni30Mg7 та інокулятором Ег208і60Ба20забезпечується формування включень графіту кулястої форми зі ступенем його сфероїдизації більше 90 % без структурно-вільного цементиту при кристалізації.

Показано, что при комплексном сфероидизирующем модифицировании лигатурой Fe63Ni30Mg7 и инокулятором Fe20Si60Ba20 обеспечивается формирование включений графита шаровидной формы со степенью его сфероидизации больше 90 % без структурно-свободного цементита при кристаллизации.

Показано, что при комплексном сфероидизирующем модифицировании лигатурой Fe63Ni30Mg7 и инокулятором Fe20Si60Ba20 обеспечивается формирование включений графита шаровидной формы со степенью его сфероидизации больше 90 % без структурно-свободного цементита при кристаллизации.
УДК 621. 762
Структура та властивості спечених марганцевих сталей з різним вмістом вуглецю
Г. А. Баглюк, Л. О. Сосновський


Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ

Наведено результати дослідження властивостей спечених марганцевих сталей, отриманих з використанням мідьвміщуючих феромарганцевих лігатур, залежно від вмісту у вихідній шихті лігатури (3 -10 %) і графіту (0 -1,0 %) та температури спікання. Показано, що збільшення вмісту лігатури і графіту в шихті призводить до підвищення характеристик міцності спеченого матеріалу. Твердість спеченої сталі підвищується із введенням вуглецю тільки для сталей з мінімальним вмістом лігатури (3 %), а у випадку підвищених концентрацій лігатури (7 і 10 %) вплив вмісту графіту на твердість значно знижується. З підвищенням концентрацій лігатури твердість спечених сплавів збільшується для всіх температур спікання та концентрації графіту в шихті. Відмічено суттєву залежність характеру взаємодії лігатури з матеріалом основи від вмісту вуглецю.

Приведены результаты исследования свойств спеченных марганцовистых сталей, полученных с использованием медьсодержащих ферромарганцевых лигатур в зависимости от содержания в исходной шихте лигатуры, графита и температуры спекания. Показано, что увеличение как концентрации лигатуры, так и содержания графита в шихте приводит к адекватному повышению характеристик прочности спеченного материала, тогда как твердость спеченной стали существенным образом увеличивается с введением углерода только для сталей с минимальным содержанием лигатуры (3 %), а в случае повышенных концентраций лигатуры (7 и 10 %) влияние содержания графита на твердость значительно снижается. С повышением концентрации лигатуры твердость спеченных сплавов увеличивается для всех температур спекания и концентрации графита в шихте.

The results of investigation for properties of sintered manganese steels, produced with use of copper-bearing ferromanganese master alloys in dependence on master alloy and graphite contents as well as sintering temperature. It is shown that increase of both concentrations of the master alloy, and content of the graphite in powder mixture result in identical increasing of strength characteristics of sintered material, while hardness of the sintered steel greatly increases with carbon intkoduction only for steels with minimum content of the master alloy (3 %) and in case of increasing master alloy concentrations (up to 7 and 10 %) the influence of graphite contents on hardness considerably falls.With increasing of master alloy content hardness of sintered steel increases for all sintering temperatures and graphite content in a powder mixture.
УДК 621.74:669.018.28:620.178.15
Розеткова та дендритна морфологія первинної фази при литті алюмінієвого сплаву в металевий кокіль
А. Г. Борисов


Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ

Проведено дослідження структури виливків сплаву АК7ч, отриманих в широкому інтервалі температурних умов заливки. Встановлено, що дендритна та недендритна морфології структури формуються при однакових значеннях макроскопічної швидкості охолодження. Залежність розеткового параметра від цієї швидкості подібна до залежності дендритного параметра.

Проведено исследование структуры отливок сплава АК7ч, полученных в широком интервале температурных условий заливки. Установлено, что дендритная и недендритная структуры формируются при одинаковых значениях макроскопической скорости охлаждения. Зависимость розеточного параметра от этой скорости подобна зависимости дендритного параметра.

Structure of the AK7ch alloy castings, formed under various conditions of casting was studied. It was found that dendrite and non-dendrite morphology was observed for similar rates of cooling. Dependence of rosette parameter on cooling rate is similar to it for dendrite parameter.
УДК 621.745.435:62-932.2
Оцінка розмірів тугоплавких часток, що вводяться у розплав, здатних ставати центрами кристалізації
A. І. Троцан, B. В. Каверинський, І. Л. Бродецький


Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ

Запропонована методика, що дозволяє розрахувати початкову оптимальну величину дисперсних часток, їх масу і температуру введення, необхідні для їх розчинення до розмірів центрів кристалізації на момент її початку в умовах безперервного охолоджування розплаву з урахуванням зміни концентрації речовини, яка розчиняється.

Предложена методика, позволяющая рассчитать оптимальную начальную величину дисперсных частиц, их массу и температуру введения, необходимые для их растворения до размеров центров кристаллизации к моменту её начала в условиях непрерывного охлаждения расплава с учётом изменения концентрации растворяемого вещества.

The technique of estimation of optimum initial dimension of the disperse particles, theirs mass and the temperature of introduction into the melt, necessary for their dissolution up to the dimensions of crystallization centers by the moment beginning of crystallization in the conditions of the continuous cooling of a melt with consideration of the change of concentration of the dissolving substance is proposed.
УДК 534.2
Легування матеріалів металічними мікропорошками
К. М. Храновська, В. Ф. Мазанко, Є. В. Іващенко*


Інститут металофізики ім. Г В. Курдюмова НАН України, Київ
*Інститут металофізики ім. Г В. Курдюмова НАН України, Київ

Показано можливість глибокого проникнення дисперсних частинок порошку в об’єм металу внаслідок комплексного впливу багатократного імпульсного ударного навантаження з одночасним пропусканням імпульсного струму.

Показана возможность глубокого внедрения дисперсных частиц порошка в объем металла вследствие комплексного воздействия многократного импульсного ударного нагружения с одновременным пропусканием импульсного тока.

It is shown a possibility of deep penetration of small particles of powder into volume of metal by complex multiply action of impulsive shock loading with simultaneous transmission of pulse current. The changing of size of powder particles is investigated and speed of their motion is calculated.
УДК 621.793.71
Високошвидкісне повітряно-паливне напилення жаро- та зносостійких покриттів
В. М. Кисіль, Ю. І. Євдокименко, С. В. Бучаков


Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУкраїни, Київ

Розглянуто особливості технології високошвидкісного повітряно-паливного напилення і застосування її для нанесення жаро- та зносостійких покриттів з високолегованих сплавів. Наведено структури та властивості покриттів з промислових порошків сплавів на основі заліза, нікелю, хрому, кобальту, твердого сплаву на основі карбіду вольфраму з нікелевою зв’язкою, а також інтерметалідів системи Ni-Al. Показано, що за якістю покриття, отримані за технологією високошвидкісного повітряно-паливного напилення, не поступаються покриттям, отриманим іншими газотермічними методами.

Рассмотрены особенности технологии высокоскоростного воздушно-топливного напыления и применения его для нанесения жаро- и износостойких покрытий из высоколегированных сплавов. Описан процесс высокоскоростного воздушно-топливного напыления двухкамерной горелкой «Град-ВМ» (ИПМ НАНУ), приведены структуры и свойства полученных покрытий из промышленных порошков сплавов на основе железа, никеля, хрома, кобальта, твердого сплава на основе карбида вольфрама с никелевой связкой, а также интерметаллидов системы Ni - Al. Показано, что по своему качеству эти покрытия не уступают покрытиям, полученным другими газотермическими методами.

Features of high velocity air-fuel spraying technology and deposition applying of heat and wear resistant coatings with high-alloy are considered. The high velocity air-fuel spraying process by two-chamber torch “Grad-VM” is described, the structure and properties of coatings obtained from commercial powders of alloys based on iron, nickel, chromium, cobalt, hard-facing alloy based on tungsten carbide with nickel binder as well as intermetallic system Ni - Al are given. It is shown that the quality of these coatings is not inferior to the coatings obtained by other gas-thermal methods.
УДК 536:669:621.762
Особливості формування наночастинок при електроіскровій обробці заліза
К. Г. Лопатько, Є. Г. Афтанділянц, Я. В. Зауличний*, М. В. Карпець*


Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
*Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ

Наведено результати досліджень хімічного складу, структури та хімічного стану поверхні наночастинок, отриманих при електроіскровій обробці заліза. Показано, що при електроіскровій обробці заліза можливе отримання у -заліза.

В статье приводятся результаты исследования химического состава, структуры и состояния поверхности наночастиц, полученных при электроискровой обработке железа. Показано, что электроискровой обработкой железа возможно получение гамма-железа, которое существует при нормальных условиях.

The research results of chemical composition, structure and surface state of nanoparticles produced by electrical discharge treatment of iron are presented. It is shown that obtaining the gamma iron which exists at normal conditions is possible by electrical discharge treatment.
УДК 621.762
Влив технологічних режимів виготовлення матеріалів на основі залізного порошку на їх магнітні властивості
А. В. Мініцький


Національний технічний університет України «КПІ», Київ

Показано перспективність використання технології теплого пресування для виготовлення магнітно-м’яких матеріалів на основі залізного порошку легованого оловом. Встановлено, що плакування залізного порошку оловом і використання теплого пресування дозволяє відійти від традиційної технології отримання магнітно-м ’яких матеріалів - подвійного пресування та спікання, при збереженні, або навіть підвищенні щільності зразків та їх магнітних характеристик.

Показана перспективность использования технологии теплого прессования для изготовления магнитно-мягких материалов на основе железного порошка, легированного оловом. Установлено, что плакирование железного порошка оловом и использование теплого прессования позволяет отойти от традиционной технологии получения магнитно-мягких материалов - двойного прессования и спекания, при сохранении или даже повышении плотности образцов и их магнитных характеристик.

Perspectives of use of technology of warm pressing for manufacturing soft magnetic materials on the basis of an iron powder alloyed by tin are shown. It is established that cladding of iron powder by tin and use of warm pressing allows to improve the traditional technology of manufacturing.
УДК 669.295:620.178.311.81
Вплив твердорозчинного зміцнення на втомну довговічність титанового сплаву ВТ1-0
В. С. Труш


Фізико-механічний інститут ім. Г В. Карпенка НАН України, Львів

В роботі показано можливість підвищення втомної довговічності титанового сплаву ВТ1-0 шляхом регламентованого твердорозчинного зміцнення поверхні. Визначено оптимальний рівень твердорозчинного зміцнення для досягнення максимальної втомної довговічності за умов циклічного розтягу. Зроблена спроба пояснити фізичну природу встановленого ефекту.

Показана возможность повышения усталостной долговечности титанового сплава ВТ1-0 путем регламентированного твердорастворного упрочнение поверхностного слоя. Определен оптимальный уровень твердорастворного упрочнения, обеспечивающий максимальную усталостную долговечность в условиях циклического растяжения. Предложено объяснение физической природы установленного эффекта.

The possibility to increase the fatigue life of ВТ1-0 titanium alloy by a diffusion of solid solution hardening of near-surface layer has been proved. The optimal level of solid solution hardening to achieve maximum fatigue life under cyclic tension is determined. It is shown the attempt to explain the physical nature of the established effect.Форум ливарної індустрії - 2010С. Є. Кондратюк “Структуроутворення, спадковість і властивості литої сталі.” - Київ: Наук. думка, 2010. - 175 с.Конкурс робіт молодих науковців УкраїниТЕМАТИЧНИИ ПОКАЗЧИК
за рубриками журналу «Металознавство та обробка металів» за 2007 - 2010 роки


< Попер.   Наст. >

 
 
Выбор языка
EnglishRussianUkraine